Azelastine thiab fluticasone nasal

Lub npe dav: azelastine thiab fluticasone nasal (AY zel AS teen and floo TIK a son)
Hom Lub Npe: Dymista
Dosage forms: tshuaj tsuag qhov ntswg (137 mcg-50 mcg/inh)
Chav kawm tshuaj: Nasal antihistamines thiab decongestants , Nasal steroids

Dab tsi yog azelastine thiab fluticasone nasal?

Azelastine thiab fluticasone Qhov ntswg (rau lub qhov ntswg) yog ib qho tshuaj tiv thaiv kab mob sib xyaw ua ke thiab tshuaj steroid siv los kho txham, ua kua los yog txhaws ntswg, khaus, thiab lwm yam tsos mob ntawm qhov ntswg. ua xua . azelastine thiab fluticasone qhov ntswg yog siv rau cov neeg laus thiab cov menyuam yaus uas muaj hnub nyoog tsawg kawg yog 6 xyoo.Azelastine thiab fluticasone Qhov ntswg kuj tseem siv tau rau cov hom phiaj uas tsis tau teev tseg hauv phau ntawv qhia tshuaj no.

Ceeb toom

Ua raws li tag nrho cov lus qhia ntawm koj daim ntawv sau tshuaj thiab pob. Qhia rau txhua tus ntawm koj tus kws kho mob txog tag nrho koj cov mob, kev ua xua, thiab txhua yam tshuaj uas koj siv.

Ua ntej noj cov tshuaj no

Qhia rau koj tus kws kho mob yog tias koj puas tau muaj:

zolpidem ntau npaum 20 mg
 • mob los yog rwj hauv koj lub qhov ntswg;

 • raug mob los yog phais ntawm koj lub qhov ntswg;

 • kab mob qhua pias los yog qhua pias;

 • tuberculosis los yog lwm yam kab mob los yog kab mob;

 • kab mob herpes ntawm koj ob lub qhov muag; los yog

 • glaucoma los yog cataracts.

Nws tsis paub tias azelastine thiab fluticasone qhov ntswg yuav ua mob rau tus menyuam hauv plab. Qhia rau koj tus kws kho mob yog tias koj cev xeeb tub lossis npaj yuav xeeb tub.

Kev siv azelastine thiab fluticasone qhov ntswg thaum koj pub mis niam yuav ua rau koj cov kua mis saj iab. Yog tias koj pub niam mis thaum siv cov tshuaj no, saib xyuas cov cim qhia tias koj tus menyuam tsis noj zaub mov thiab. Tham nrog koj tus kws kho mob txog qhov zoo tshaj plaws los pub koj tus menyuam.

Kuv yuav tsum siv azelastine thiab fluticasone li cas?

Ua raws li tag nrho cov lus qhia ntawm koj daim ntawv sau tshuaj thiab nyeem tag nrho cov ntawv qhia tshuaj lossis cov ntawv qhia. Siv cov tshuaj raws nraim li qhia.

Nyeem thiab ua tib zoo ua raws li cov lus qhia rau Kev Siv uas muab rau koj cov tshuaj. Nug koj tus kws kho mob lossis tus kws muag tshuaj yog tias koj tsis nkag siab cov lus qhia no.

Co lub raj mis tshuaj maj mam ua ntej siv txhua zaus.

Tsis txhob noj cov tshuaj no hauv koj lub qhov muag lossis qhov ncauj.

Yog tias cov tshuaj nkag rau hauv koj lub qhov muag, yaug nrog dej rau 10 feeb thiab tom qab ntawd hu rau koj tus kws kho mob.

Tsis txhob cia tus menyuam yaus siv cov tshuaj no yam tsis muaj kev pab los ntawm tus neeg laus.

Khaws cov tshuaj no nyob rau hauv ib qho chaw upright ntawm chav tsev kub. Tsis txhob khov los yog txias.

Muab cov tshuaj pov tseg tom qab koj tau siv 120 tshuaj tsuag, txawm tias tseem muaj tshuaj nyob hauv lub raj mis.

Yuav ua li cas yog tias kuv tsis noj tshuaj?

Siv cov tshuaj kom sai li sai tau, tab sis hla qhov koob tshuaj tsis tau yog tias nws yuav luag sij hawm rau koj cov koob tshuaj ntxiv. Tsis txhob siv ob koob tshuaj ib zaug.

Yuav ua li cas yog tias kuv overdose?

Kev noj tshuaj ntau dhau ntawm azelastine thiab fluticasone qhov ntswg tsis xav tias yuav muaj kev phom sij. Nrhiav kev kho mob xwm txheej ceev lossis hu rau Poison Help line ntawm 1-800-222-1222 yog tias leej twg nqos cov tshuaj ntawd yuam kev.

Kev siv ntau dhau ntawm azelastine thiab fluticasone qhov ntswg ntev tuaj yeem ua rau daim tawv nqaij nyias, tawv nqaij yooj yim, hloov pauv hauv lub cev rog (tshwj xeeb tshaj yog hauv koj lub ntsej muag, caj dab, nraub qaum, thiab duav), nce ntxiv. pob txuv los yog plaub hau ntawm lub ntsej muag, teeb meem kev coj khaub ncaws, impotence , los yog tsis txaus siab rau kev sib deev.

Kuv yuav tsum zam dab tsi thaum siv azelastine thiab fluticasone nasal?

Tsis txhob tsav tsheb lossis ua haujlwm txaus ntshai kom txog thaum koj paub tias cov tshuaj no cuam tshuam rau koj li cas. Koj qhov kev tshwm sim tuaj yeem cuam tshuam.

Kev haus cawv nrog cov tshuaj no tuaj yeem ua rau muaj qee yam kev mob tshwm sim.

Tsis txhob nyob ze cov neeg mob lossis muaj kab mob. Hu rau koj tus kws kho mob kom tiv thaiv kev kho mob yog tias koj kis kab mob qhua pias lossis qhua pias. Cov mob no tuaj yeem ua rau mob hnyav lossis tuag taus rau cov neeg uas siv azelastine thiab fluticasone qhov ntswg.

Azelastine thiab fluticasone qhov ntswg phiv

Tau txais kev pab kho mob xwm txheej ceev yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm kev tsis haum tshuaj : khaus khaus ; ua pa nyuaj; o ntawm koj lub ntsej muag, daim di ncauj, tus nplaig, lossis caj pas.

Txhob siv tshuaj thiab hu rau koj tus kws kho mob ib zaug yog tias koj muaj:

 • qaug zog heev;

 • hnyav lossis tsis tu ncua ntshav ntswg ;

 • ua pa nrov, kua ntswg , los yog crusting nyob ib ncig ntawm koj lub qhov ntswg;

 • liab, mob, los yog thaj tsam dawb ntawm koj lub qhov ncauj lossis caj pas;

 • ua npaws, ua daus no, nkees, mob lub cev;

 • pom tsis pom kev, qhov pom kev, mob qhov muag , los yog pom halos nyob ib ncig ntawm lub teeb;

 • tej qhov txhab uas yuav tsis kho; los yog

 • cov cim qhia ntawm qog adrenal qis tshuaj hormones - qaug zog lossis qaug zog, zoo li lub taub hau, xeev siab , ntuav .

Cov tshuaj steroid tuaj yeem cuam tshuam kev loj hlob ntawm cov menyuam yaus. Qhia rau koj tus kws kho mob yog tias koj tus menyuam tsis loj hlob ntawm qhov qub thaum siv azelastine thiab fluticasone qhov ntswg.

Cov kev mob tshwm sim feem ntau yuav muaj xws li:

 • mob taub hau ;

 • ntshav ntswg; los yog

 • hloov kev xav ntawm saj.

Qhov no tsis yog tag nrho cov kev mob tshwm sim thiab lwm yam yuav tshwm sim. Hu rau koj tus kws kho mob kom paub cov lus qhia txog kev mob tshwm sim. Koj tuaj yeem tshaj tawm cov kev mob tshwm sim rau FDA ntawm 1-800-FDA-1088.

Azelastine thiab fluticasone nasal dosing cov ntaub ntawv

Ib txwm siv rau cov neeg laus koob tshuaj rau Allergic Rhinitis:

1 tshuaj tsuag nyob rau hauv txhua lub qhov ntswg ob zaug ib hnub twg

Siv: Kho cov tsos mob ntawm lub caij nyoog ua xua rhinitis

Ib txwm Pediatric Dose rau Allergic Rhinitis:

6 xyoo thiab laus dua:
1 tshuaj tsuag nyob rau hauv txhua lub qhov ntswg ob zaug ib hnub twg

Siv: Kho cov tsos mob ntawm lub caij nyoog tsis haum rhinitis

Daim npav luv nqi pub dawb

 • Txuag mus txog 80% ntawm koj cov tshuaj.
 • Tau txais ntawm ntau tshaj 65,000 lub tsev muag tshuaj.
Tau daim npav luv nqi

Lwm yam tshuaj twg yuav cuam tshuam rau azelastine thiab fluticasone nasal?

Kev siv azelastine thiab fluticasone qhov ntswg nrog rau lwm cov tshuaj uas ua rau koj tsaug zog tuaj yeem ua rau cov nyhuv no. Nug koj tus kws kho mob ua ntej yuav siv tshuaj opioid, tshuaj tsaug zog, ib qho tshuaj so, lossis tshuaj rau kev ntxhov siab los yog qaug dab peg .

Qhia rau koj tus kws kho mob txog tag nrho koj cov tshuaj, tshwj xeeb tshaj yog:

Daim ntawv no tsis tiav. Lwm cov tshuaj tuaj yeem cuam tshuam rau azelastine thiab fluticasone qhov ntswg, suav nrog cov tshuaj noj hauv khw muag khoom, vitamins , thiab tshuaj ntsuab . Tsis yog txhua qhov kev sib tshuam tshuaj muaj peev xwm tau teev tseg ntawm no.

Cov ntaub ntawv ntxiv

Nco ntsoov, khaws cov tshuaj no thiab lwm yam tshuaj kom deb ntawm menyuam yaus, tsis txhob muab koj cov tshuaj rau lwm tus, thiab siv cov tshuaj no tsuas yog rau cov lus qhia.

Nco ntsoov sab laj nrog koj tus kws kho mob kom paub tseeb tias cov ntaub ntawv uas tshwm sim hauv nplooj ntawv no siv tau rau koj tus kheej.