Biotene Mouthwash

Lub npe dav: cov qaub ncaug hloov (Sau lye va sub sti tutes)
Hom Lub Npe: Aquoral, Biotene Mouthwash, Caphosol, Glandosane Unflavored, Moi-Stir, NeutraSal, Numoisyn, Optimoist, SalivaMAX, Salivart, Xero-Lube, XyliMelts
Chav kawm tshuaj: Cov khoom ntawm qhov ncauj thiab caj pas

Biotene Mouthwash yog dab tsi?

Biotene Mouthwash yog manmade cov ntaub ntawv ntawm cov mucus secretions ib txwm ua nyob rau hauv tib neeg lub qhov ncauj. Cov tshuaj no pab tsim cov qaub ncaug dag thaum lub cev tsis tsim khoom txaus rau nws tus kheej.Biotene Mouthwash yog siv los pab daws qhov qhuav thiab mob lossis tsis xis nyob hauv lub qhov ncauj lossis caj pas uas tuaj yeem tshwm sim los ntawm qee yam kab mob, tshuaj, phais, lossis kws khomob thiab kev kho hluav taws xob.

Biotene Mouthwash kuj tseem siv tau rau cov hom phiaj uas tsis tau teev tseg hauv phau ntawv qhia tshuaj no.

Ceeb toom

Muaj ntau hom thiab hom cov qaub ncaug hloov muaj. Tsis yog txhua lub npe muaj npe nyob rau hauv daim ntawv no. Ua raws li tag nrho cov lus qhia ntawm koj daim ntawv sau tshuaj thiab pob.

Ua ntej noj cov tshuaj no

Koj yuav tsum tsis txhob siv Biotene Mouthwash yog tias koj ua xua rau ib qho ntawm cov khoom xyaw uas tau teev nyob rau hauv pob khoom.

Nug kws kho mob ua ntej siv Biotene Mouthwash yog tias koj cev xeeb tub lossis pub niam mis.

Kuv yuav siv Biotene Mouthwash li cas?

Ib qho qaub ncaug hloov yog siv rau hauv qhov ncauj xwb. Tsis txhob muab tso rau hauv koj lub qhov muag.

Siv koj cov khoom qaub ncaug hloov raws nraim li tau hais rau ntawm daim ntawv lo, lossis raws li koj tus kws kho mob tau sau tseg.

Biotene Mouthwash ua haujlwm hauv koj lub qhov ncauj thiab tsis yog yuav tsum tau nqos.

Txhawm rau siv cov tshuaj yaug qhov ncauj lossis lwm cov kua Biotene Mouthwash, swish ib qho me me hauv koj lub qhov ncauj rau 30 vib nas this, ces nti tawm.

Cov hmoov ntawm qhov ncauj yuav tsum tau tov nrog li 1 ooj dej ua ntej siv nws. Do cov sib tov thiab siv tam sim ntawd, txawm tias koj yuav tsum swish 2 lossis 3 zaug kom tau txais tag nrho. Tsis txhob khaws cov sib tov rau tom qab siv.

Co lub tshuaj tsuag qhov ncauj maj mam ua ntej txhua yam siv thiab tshuaj tsuag ncaj qha rau hauv koj lub qhov ncauj thiab rau ntawm koj tus nplaig.

Cov ntsiav tshuaj lossis lozenge tuaj yeem tuav hauv lub qhov ncauj rau lub sijhawm ntev, txawm tias thaum koj tsaug zog. Qee cov ntsiav tshuaj raug nias rau ntawm koj cov hniav lossis cov pos hniav kom pab tuav lawv hauv qhov chaw.

Cov qaub ncaug hloov gel, muab tshuaj txhuam, los yog swabs tuaj yeem siv ncaj qha rau ntawm cov pos hniav, tus nplaig, hniav, lossis ob sab ntawm lub qhov ncauj. Ua tib zoo ua txhua yam lus qhia.

Ntau npaum li cas koj siv cov qaub ncaug hloov yuav nyob ntawm koj tus mob lossis koj cov sijhawm noj tshuaj.

Feem ntau, Biotene Mouthwash siv 3 mus rau 5 zaug hauv ib hnub lossis thaum twg koj lub qhov ncauj qhuav thiab tsis xis nyob. Thaum siv tshuaj khomob lossis hluav taws xob, koj yuav tsum siv cov tshuaj no txog li 10 zaug hauv ib hnub pib lossis ua ntej hnub koj kho. Ua raws li tag nrho cov lus qhia noj kom zoo zoo.

Tsis txhob pub tus menyuam siv Biotene Mouthwash yam tsis muaj neeg saib xyuas.

Biotene Mouthwash tsuas yog ib feem ntawm txoj kev kho kom tiav uas suav nrog kev siv lwm txoj hauv kev huv qhov ncauj. Ua raws li koj tus kws kho mob cov lus qhia zoo heev.

Khaws koj cov qaub ncaug hloov raws li qhia ntawm daim ntawv lo khoom. Tsis txhob ya raws, cua sov, thiab lub teeb.

Yuav ua li cas yog tias kuv tsis noj tshuaj?

Txij li Biotene Mouthwash tau siv thaum xav tau, koj yuav tsis nyob ntawm lub sijhawm noj. Yog tias koj nyob rau lub sijhawm, siv cov koob tshuaj tsis tau sai li sai tau thaum koj nco qab. Hla qhov koob tshuaj uas tsis tau yog tias nws yuav luag lub sijhawm rau koj qhov koob tshuaj tom ntej. Tsis txhob siv cov tshuaj ntxiv los ua kom cov tshuaj tsis tau.

Yuav ua li cas yog tias kuv overdose?

Kev noj ntau dhau ntawm kev hloov cov qaub ncaug tsis xav tias yuav muaj kev phom sij. Nrhiav kev kho mob xwm txheej ceev lossis hu rau Poison Help line ntawm 1-800-222-1222 yog tias leej twg tau nqos ntau ntawm cov khoom no.

Kuv yuav tsum zam dab tsi thaum noj Biotene Mouthwash?

Tej zaum koj yuav tsum tsis txhob noj lossis haus ib yam dab tsi li 15 feeb tom qab siv Biotene Mouthwash. Ua raws li tag nrho cov lus qhia ntawm daim ntawv lo ntawm cov khoom koj siv.

Yaug nrog dej yog tias cov qaub ncaug hloov hauv koj ob lub qhov muag.

Biotene Mouthwash cov kev phiv

Tau txais kev pab kho mob xwm txheej ceev yog tias koj muaj Cov tsos mob ntawm kev tsis haum tshuaj: khaus khaus ; ua pa nyuaj; o ntawm koj lub ntsej muag, daim di ncauj, tus nplaig, lossis caj pas.

Qhov no tsis yog tag nrho cov kev mob tshwm sim thiab lwm yam yuav tshwm sim. Hu rau koj tus kws kho mob kom paub cov lus qhia txog kev mob tshwm sim. Koj tuaj yeem tshaj tawm cov kev mob tshwm sim rau FDA ntawm 1-800-FDA-1088.

Lwm yam tshuaj twg yuav cuam tshuam rau Biotene Mouthwash?

Nws tsis zoo li lwm yam tshuaj uas koj noj los yog txhaj tshuaj yuav cuam tshuam rau Biotene Mouthwash siv hauv qhov ncauj thiab tsis nqos. Tab sis ntau yam tshuaj muaj peev xwm cuam tshuam nrog ib leeg. Qhia rau txhua tus ntawm koj tus kws kho mob txog txhua yam tshuaj uas koj siv, suav nrog cov tshuaj noj thiab tshuaj tom khw, cov vitamins , thiab tshuaj ntsuab .

chlorhexidine gluconate qhov ncauj yaug tawm ntawm lub txee

Puas Biotene Mouthwash cuam tshuam nrog kuv lwm yam tshuaj?

Nkag mus rau lwm yam tshuaj los saib daim ntawv qhia ntxaws.

Ntxiv ib qho tshuaj los kuaj xyuas kev sib cuam tshuam Ntxiv

Cov ntaub ntawv ntxiv

Nco ntsoov, khaws cov tshuaj no thiab lwm yam tshuaj kom deb ntawm menyuam yaus, tsis txhob muab koj cov tshuaj rau lwm tus, thiab siv cov tshuaj no tsuas yog rau cov lus qhia.

Nco ntsoov sab laj nrog koj tus kws kho mob kom paub meej tias cov ntaub ntawv uas tshwm sim hauv nplooj ntawv no siv tau rau koj tus kheej.