Puas yog ibuprofen txo qhov kub taub hau?

Kev tshuaj xyuas los ntawmtshuaj.com. Hloov tshiab kawg rau lub Plaub Hlis 5, 2021.

yog carafate hla lub txee

Teb chaws

los ntawm tshuaj.com

Yog lawm, ibuprofen (Advil, Motrin, generics) txo kub taub hau. Ibuprofen yog cov tshuaj uas tsis yog tshuaj steroidal anti-inflammatory (NSAID) uas ua haujlwm los ntawm kev txo cov tshuaj hormones uas ua rau mob thiab mob hauv lub cev.

Ibuprofen tuaj yeem yuav hauv khw muag khoom (OTC) yam tsis tas yuav tshuaj hauv 200 mg lub zog.Nws tuaj yeem siv rau cov neeg laus thiab menyuam yaus hnub nyoog 6 hli thiab laus dua. Ua raws li cov lus qhia ntawm OTC Cov Tshuaj Facts Label txhawm rau txiav txim siab koj koob tshuaj, lossis koj tus menyuam qhov koob tshuaj, ntawm ibuprofen rau kub taub hau.

cvs tes ntxuav tes rov qab

Cov Lus Nug Txog Kev Kho Mob

Cov Ntaub Ntawv Tshuaj

Cov pab pawg muaj feem cuam tshuam

  • Ibuprofen (210 nqe lus nug, 216 tus tswv cuab)
  • Ua npaws (57 nqe lus nug, 170 tus tswv cuab)