Cov tshuaj sib cuam tshuam ntawm amlodipine thiab Ib-A-Hnub Tsis pub dhau

Daim ntawv tshaj tawm no qhia txog cov tshuaj muaj peev xwm cuam tshuam rau cov tshuaj hauv qab no 2:

  • amlodipine
  • Ib-A-hnub nyob rau hauv (multivitamin nrog cov zaub mov)

Kev sib cuam tshuam ntawm koj cov tshuaj

Nruab nrab

amLODIPine multivitamin nrog cov zaub mov

Siv rau: amlodipine thiab Ib-A-Hnub Nyob Hauv (multivitamin nrog cov zaub mov)

Kev siv amLODIPine ua ke nrog multivitamin nrog cov zaub mov tuaj yeem txo cov teebmeem ntawm amLODIPine. Tham nrog koj tus kws kho mob ua ntej siv amLODIPine thiab multivitamin nrog cov zaub mov ua ke. Tej zaum koj yuav xav tau kev hloov koob tshuaj lossis xav kom koj cov ntshav ntsuas ntau zaus yog tias koj noj ob yam tshuaj. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau qhia koj tus kws kho mob txog txhua yam tshuaj uas koj siv, suav nrog cov vitamins thiab tshuaj ntsuab. Tsis txhob tso tseg cov tshuaj yam tsis tau tham nrog koj tus kws kho mob thawj zaug.Hloov mus rau cov ntaub ntawv kev sib raug zoo

Kev sib txuam tshuaj thiab khoom noj

Me me

amLODIPine zaub mov

Siv rau: amlodipine

Cov ntaub ntawv rau qhov kev sib tshuam me me no muaj nyob rau ntawm professional version .

Therapeutic duplication ceeb toom

Tsis pom muaj lus ceeb toom rau koj cov tshuaj uas koj xaiv.

Therapeutic duplication ceeb toom tsuas yog xa rov qab thaum cov tshuaj nyob rau hauv tib pab pawg tshaj qhov pom zoo kho duplication siab tshaj plaws.

Kev faib tshuaj sib cuam tshuam

Cov kev faib tawm no tsuas yog kev qhia xwb. Qhov cuam tshuam ntawm ib qho tshuaj sib cuam tshuam rau ib tus neeg tshwj xeeb yog qhov nyuaj los txiav txim siab. Nco ntsoov nrog koj tus kws kho mob tham ua ntej pib lossis tso tseg cov tshuaj.
Major Kev kho mob tseem ceeb heev. Zam kev sib xyaw ua ke; qhov kev pheej hmoo ntawm kev sib cuam tshuam ntau dua qhov txiaj ntsig.
Nruab nrab Kev kho mob tseem ceeb heev. Feem ntau zam kev sib xyaw ua ke; siv nws tsuas yog nyob rau hauv cov xwm txheej tshwj xeeb.
Me me Tsawg kawg kev kho mob tseem ceeb. Txo qhov txaus ntshai; soj ntsuam kev pheej hmoo thiab xav txog lwm yam tshuaj, ua cov kauj ruam los hla txoj kev pheej hmoo ntawm kev sib cuam tshuam thiab/los yog tsim lub phiaj xwm saib xyuas.
Tsis paub Tsis muaj cov ntaub ntawv sib tham.

Cov ntaub ntawv ntxiv

Nco ntsoov sab laj nrog koj tus kws kho mob kom paub meej tias cov ntaub ntawv uas tshwm sim hauv nplooj ntawv no siv tau rau koj tus kheej.