Cov tshuaj sib cuam tshuam ntawm Equate Allergy Relief thiab ibuprofen

Daim ntawv tshaj tawm no qhia txog cov tshuaj muaj peev xwm cuam tshuam rau cov tshuaj hauv qab no 2:

qis zaub mov purine tsawg
  • Sib npaug Allergy Relief (cetirizine)
  • ibuprofen

Kev sib cuam tshuam ntawm koj cov tshuaj

Tsis pom muaj kev sib cuam tshuam ntawm Equate Allergy Relief thiab ibuprofen. Qhov no tsis tas txhais tau tias tsis muaj kev sib cuam tshuam. Nco ntsoov nrog koj tus kws kho mob tham.

Sib npaug Allergy Relief

Tag nrho ntawm 243 tshuaj paub tias cuam tshuam nrog Equate Allergy Relief.ibuprofen

Tag nrho ntawm 361 cov tshuaj paub tias muaj kev cuam tshuam nrog ibuprofen .

Kev sib txuam tshuaj thiab khoom noj

Nruab nrab

cetirizine zaub mov

Siv rau: Equate Allergy Relief (cetirizine)

Cetirizine tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj rau lub paj hlwb xws li kiv taub hau, tsaug zog, thiab nyuaj siab. Qee tus neeg kuj yuav muaj kev puas tsuaj ntawm kev xav thiab kev txiav txim. Koj yuav tsum zam lossis txwv kev siv cawv thaum kho nrog cetirizine. Tsis txhob siv ntau tshaj li qhov pom zoo ntawm koob tshuaj cetirizine, thiab zam kev ua ub ua no uas yuav tsum tau ua kom muaj kev puas siab puas ntsws xws li kev tsav tsheb lossis kev ua haujlwm ntawm lub tshuab muaj kev phom sij txog thaum koj paub tias cov tshuaj cuam tshuam rau koj li cas. Tham nrog koj tus kws kho mob lossis kws muag tshuaj yog tias koj muaj lus nug lossis kev txhawj xeeb.

Hloov mus rau cov ntaub ntawv kev sib raug zoo

Therapeutic duplication ceeb toom

Tsis pom muaj lus ceeb toom rau koj cov tshuaj uas koj xaiv.

Therapeutic duplication ceeb toom tsuas yog xa rov qab thaum cov tshuaj nyob rau hauv tib pab pawg tshaj qhov pom zoo kho duplication siab tshaj plaws.

Kev faib tshuaj sib cuam tshuam

Cov kev faib tawm no tsuas yog kev qhia xwb. Qhov cuam tshuam ntawm ib qho tshuaj sib cuam tshuam rau ib tus neeg tshwj xeeb yog qhov nyuaj los txiav txim siab. Nco ntsoov nrog koj tus kws kho mob tham ua ntej pib lossis tso tseg cov tshuaj.
Major Kev kho mob tseem ceeb heev. Zam kev sib xyaw ua ke; qhov kev pheej hmoo ntawm kev sib cuam tshuam ntau dua qhov txiaj ntsig.
Nruab nrab Kev kho mob tseem ceeb heev. Feem ntau zam kev sib xyaw ua ke; siv nws tsuas yog nyob rau hauv cov xwm txheej tshwj xeeb.
Me me Tsawg kawg kev kho mob tseem ceeb. Txo qhov txaus ntshai; soj ntsuam kev pheej hmoo thiab xav txog lwm yam tshuaj, ua cov kauj ruam los hla txoj kev pheej hmoo ntawm kev sib cuam tshuam thiab/los yog tsim lub phiaj xwm saib xyuas.
Tsis paub Tsis muaj cov ntaub ntawv sib tham.

Cov ntaub ntawv ntxiv

Nco ntsoov sab laj nrog koj tus kws kho mob kom paub meej tias cov ntaub ntawv uas tshwm sim hauv nplooj ntawv no siv tau rau koj tus kheej.