Koj tuaj yeem noj ibuprofen ntau npaum li cas?

Kev tshuaj xyuas los ntawmtshuaj.com. Hloov kho zaum kawg ntawm Kaum Ib Hlis 10, 2020.

Tus nqi siab tshaj uas koj tuaj yeem nqa tau yog dab tsi?

Teb chaws

los ntawm tshuaj.com

Ib tug neeg laus noj qab nyob zoo noj tau ibuprofen txhua 4 mus rau 6 teev. Qhov siab tshaj plaws ntawm ibuprofen rau cov neeg laus yog 800 milligrams ib koob lossis 3200 mg ib hnub twg (4 koob tshuaj ntau tshaj 800 mg txhua 6 teev).Txawm li cas los xij, tsuas yog siv qhov tsawg tshaj plaws ntawm ibuprofen (Advil) uas xav tau kom tau txais kev kho mob ntawm koj qhov mob, o, lossis kub taub hau.

Noj ibuprofen nrog zaub mov los yog mis nyuj kom tsis txhob mob plab.

Saib ntxiv: ibuprofen-dosage

Cov Lus Nug Txog Kev Kho Mob

Cov Ntaub Ntawv Tshuaj

Cov pab pawg txhawb nqa ntsig txog

  • Ibuprofen (210 nqe lus nug, 216 tus tswv cuab)