Kuv yuav tsum noj amoxicillin ntau npaum li cas rau tus kab mob sinus?

Kev tshuaj xyuas los ntawmtshuaj.com. Hloov kho zaum kawg rau lub Kaum Hlis 22, 2020.

zofran ntau npaum li cas

Teb chaws

los ntawm tshuaj.com

Nov yog cov ntaub ntawv siv tshuaj rau amoxicillin uas yuav siv tau rau tus kab mob sinus:
Cov neeg laus, cov hluas, thiab cov menyuam yaus uas hnyav tshaj 40 kg (kg) (88 phaus) -250 milligrams (mg) txog 500 mg txhua yim teev lossis 500 mg txog 875 mg txhua kaum ob teev, nyob ntawm seb hom thiab qhov hnyav ntawm tus kab mob.

Koj tus kws kho mob yuav muaj kev paub tseeb ntawm koj tus mob thiab lwm yam kev kho mob tseem ceeb yog li nws tseem ceeb heev kom ua raws li cov lus qhia ntawm koj tus kws kho mob.find-drugs-conditionscons/amoxil.html

Cov Lus Nug Txog Kev Kho Mob

Cov Ntaub Ntawv Tshuaj

Cov pab pawg muaj feem cuam tshuam

  • Amoxicillin (173 nqe lus nug, 288 tus tswv cuab)
  • Kab mob (544 nqe lus nug, 935 tus tswv cuab)
  • Sinusitis (81 nqe lus nug, 210 tus tswv cuab)